Privacyverklaring

Versie 21-10-2021

Deze MKB-Deal betreft een samenwerking met diverse partijen, namelijk de Gemeenten: Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem, Ondernemersverenigingen: VOA, VON, OVKB, en partners: Economic Development Board Alphen en VNO-NCW-West. Gemeente Alphen aan den Rijn is het aanspreekpunt van deze samenwerking.

Als aanspreekpunt van de MKB-Deal Boost Your Business Online, hecht Gemeente Alphen aan den Rijn veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom geven wij middels dit privacybeleid aan hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe uw privacy gewaarborgd blijft.

Door het treffen van maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie waarborgen wij uw privacy. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat betekent onder andere dat:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden in dit privacybeleid beschreven.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is.
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en wij dit ook eisen van partijen die met ons samenwerken.
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft versterkt door aanmelding op de website van de MKB-Deal Boost Your Digital Business. Hieronder volgt een overzicht met de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en achternaam;
 • Organisatie;
 • Plaatsnaam;
 • E-mail.

Waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de organisatie van de bijeenkomst en eventueel contact met betrekking tot deelnemerschap. Daarnaast worden uw gegevens op anonieme wijze verwerkt in de verslaglegging/verantwoording van deze MKB-Deal.

Verwerking persoonsgegevens

Wij gaan op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert uw privacy. Daarom:

 • Worden persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Worden persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde doelen verzameld en verwerkt.
 • Worden alleen persoonsgegevens gevraagd die minimaal noodzakelijk voor de uitvoering van de vooraf gestelde doeleinden.

Bewaartermijn

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als de MKB-Deal Boost Your Digital Business loopt. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de verslaglegging en verantwoording van de MKB-Deal. Daarna worden alle gegevens verwijderd.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen (anders de samenwerkende partijen van de MKB-Deal) en waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens worden afspraken gemaakt over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet en u wordt altijd vooraf geïnformeerd als hiervan sprake is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als onderdeel van de samenwerkende partijen voor de MKB-Deal, is Gemeente Alphen aan den Rijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid of over uw persoonsgegevens vragen heeft, kunt u deze via Gemeente Alphen aan den Rijn stellen. U vindt onze contactgegevens onderaan.

Daarbij heeft u de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
 • Het laten corrigeren van gegevens;
 • Het laten verwijderen van persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uiteraard ook een klacht bij gemeente Alphen aan den Rijn indienen.

Contactgegevens Gemeente Alphen aan den Rijn

Indien u via onderstaande contactgegevens contact met ons opneemt, vermeld dan altijd dat uw vraag gericht is op de MKB-Deal Boost Your Digital Business (team economische zaken).

Postadres: Postbus 13 - 2400 AA Alphen aan den Rijn

Email: gemeente@alphenaandenrijn.nl of het contactformulier.

Telefoonnummer: 14-0172 Optie 2.